Ste náš 871789. návštevník.
Dnes bolo na stránke 0 ľudí. Online: 0.


        Výzvy

 

Spä? na aktuálny Rok

 

VÝZVY ROK 2008

 

Výsledky sú?a?í Ochutnávky vína a Ochutnávky trdelníka ? Trdlofest 2008

Výsledky sú?a?e ?Ochutnávky vína Trdlofest 2008?.
Z celkového po?tu 268 hlasovacích lístkov bolo platných 219 a neplatných 49 hlasovacích lístkov.
Jednotlivým vzorkám boli pridelené body od 1 do 5, pri?om najlep?ie hodnotenie bolo ?íslo 1. Víno, ktoré získalo najmen?í po?et bodov, sa stalo ví?azom.
Ví?azom sú?a?e ?Ochutnávky vína Trdlofest 2008? sa stal Ján Trnka, Skalica, sú?a?ná vzorka ?.1.

 

Výsledky sú?a?e ?Ochutnávky trdelníka Trdlofest 2008?.
Z celkového po?tu 287 hlasovacích lístkov bolo platných 177 a neplatných 110 hlasovacích lístkov.
Jednotlivým vzorkám boli pridelené body od 1 do 5, pri?om najlep?ie hodnotenie bolo ?íslo 1. Trdelník, ktorý získal najmen?í po?et bodov, sa stal ví?azom.
Ví?azom sú?a?e ?Ochutnávky trdelníka Trdlofest 2008? sa stal Lark, s. r. o., Skalica, sú?a?ná vzorka ?.2.

 

Zoznam sú?a?iacich v sú?a?i Ochutnávky trdelníka ? Trdlofest 2008

?íslo vzorky

Výrobca

1

Senické a Skalické pekárne, a.s.

2

LARK, s.r.o.

3

Magdaléna Vole?ková, Skalica

4

Pekáre? Svedan

5

Rastislav Topor, Skalica

6

SMM, s.r.o

 

Zoznam sú?a?iacich v sú?a?i Ochutnávky vína ? Trdlofest 2008

Sú?a?ná vzorka

Výrobca

1

Ján Trnka

2

Franti?ek Okánik

3

Víno - Masaryk, s. r. o.

4

Ing. Michal Srholec

5

?tefan Horák

6

Michal Schneider

7

Ing. Du?an ?imonovi?

8

Franti?ek Hlavina

9

A. ?ulen a synovia

10

Pavol Cingel

11

Stanislav Machálek

12

Ing. Ján Gajda

13

Miloslav Mat?jka

14

Vinárstvo Kope?ek

15

Ing. Ján Kadlec

 

vyzvy

 

Na stiahnutie

 

 

 

 

 

SÚ?A?E

VÝSLEDKY SÚ?A?Í

Sú?a? v jedení fazolnice s krajancami
Po?et sú?a?iacich: 6
Ví?az: Eduard ?teflík zo Skalice, ?as 1:06:10


Sú?a? v jedení trdelníka

Po?et sú?a?iacich: 6
Ví?az: Marián Zachar zo Skalice, ?as 2:43:01


Sú?a? v ?tahání do ko?týra?

Po?et sú?a?iacich: 6
Ví?az: Jozef Cáfal z Holí?a, ?as 0:59:40


Beh s vínom

Po?et sú?a?iacich: 3
Ví?az: Milan Stan?iak zo Skalice, ?as 0:23:17


Vinárska preká?ková dráha so súdkom

Po?et sú?a?iacich: 4
Ví?az: Pavol Martinkovi? zo Skalice, ?as 1:04:08

fazolnica

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý si trúfa v ?o najkrat?om ?ase skonzumova? tanier skalickej fazu?ovej polievky s rezancami. Polievka sa je ly?icou, nesmie sa z taniera pi?. Po od?tartovaní sú?a?e si musí sú?a?iaci najskôr uviaza? podbradník a a? potom mô?e za?a? jes?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý ako prvý zje v?etku polievku a podbradníkom si utrie ústa.

tr  

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý má rád sladké a má dostato?ný apetít, aby do seba v ?o najkrat?om ?ase dostal polovicu ve?kého skalického trdelníka.  Po od?tartovaní sú?a?e si musí sú?a?iaci najskôr na hlavu uviaza? ?atku a a? potom mô?e za?a? jes?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý ako prvý zje polovicu trdelníka a zapíska.
/ Po?as konzumácie trdelníka je povolené vypi? 1 pohár vody /.

kost

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý netrpí astmou, alebo inou chorobou dýchacieho ústrojenstva a doká?e pracova? s ? ko?týrom ?. Po od?tartovaní sú?a?e si musí sú?a?iaci najskôr uviaza? vinohradnícku zásteru a a? potom mô?e za?a? pracova?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý v najkrat?om ?ase doká?e pomocou ? ko?týra ? premiestni? tekutinu z jedného 5 litrového pohára do druhého.

vino

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý má dobré nohy a ?ikovné ruky. Jeho úlohou je prebehnú? v ?o najkrat?om ?ase preká?kovú dráhu s pohárom vína na tácke. Víno si musí sám nalia? a po absolvovaní celej trasy aj vypi?.
Ví?azom sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý prebehne dráhu v najkrat?om ?ase a zostane mu najviac vína na vypitie.

 

preká?ková dráha

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu. Princípom tejto sú?a?e je zdola? dráhu s rôznymi preká?kami. Po?as celej sú?a?e pobe?í sú?a?iaci so súdkom a bude musie? vypi? pohár vína, zjes? koliesko trdelníka a zdola? ?al?ie nástrahy trasy. Po od?tartovaní sú?a?e si musí da? najskôr na hlavu klobúk a potom vybehnú? na trasu. Podmienkou úspe?ného splnenia úlohy je to, aby sa súdok nedotkol zeme a klobúk mu po?as celej trasy nespadol z hlavy.
Ví?azom sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý zdolá preká?kovú dráhu v ?o najkrat?om ?ase. / Pri dotyku súdku so zemou, alebo ak mu spadne klobúk bude sú?a?iaci diskvalifikovaný /.

Kto rýchlaj?ie s ma?inou

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý doká?e narába? s postrekovacou ma?inou. Úlohou ka?dého sú?a?iaceho bude pomocou postrekovacej ma?iny ? zhodi? ? pyramídu z plastových flia?. Najskôr sa v?ak musí obliec? do montérok, obu? si gumáky a na hlavu si nasadi? klobúk.
Vyhráva ten sú?a?iaci, ktorému sa to podarí v najkrat?om ?ase.