Ste náš 871795. návštevník.
Dnes bolo na stránke 0 ľudí. Online: 0.


        Výzvy

 

Spä? na aktuálny Rok

 

VÝZVY ROK 2007

výstava Poh?ady na Trdlofest

Pri príle?itosti 3.ro?níka podujatia Trdlofest sa obraciame na v?etkých, ktorí majú chu? sa zapoji? do výstavy fotografií z predchádzajúcich ro?níkov Trdlofestu. Názov výstavy je Poh?ady na Trdlofest.

V?etky zaujímavé poh?ady vás, náv?tevníkov, na tento de? sú vítané. Podmienkou je doru?i? fotografiu/e v tla?enej
podobe na Oddelenie strategického rozvoja a marketingu Mesta Skalica do 10.05.2007. Po?et snímok a ich ve?kos?
nie je nijako limitovaný. Oddelenie strategického rozvoja a marketingu si v?ak vyhradzuje právo, v prípade
mimoriadneho záujmu, vybra? príslu?ný po?et fotografií. Autor, prípadne i názov fotografie budú  zverejnené.
Participáciou na výstave dávajú autori automaticky súhlas s pou?itím diela/ fotografie na tento konkrétny ú?el.
Fotografie zostanú majetkom Mesta Skalica.

 

 

vyzvy

Dňa 19. mája 2007 sa uskutoční vo františkánskej záhrade 3. ročník podujatia s názvom Trdlofest - prezentácia skalických tradícií a otvorenie letnej turistickej sezóny.
V rámci tohto podujatia sa uskutoční už 6. ročník súťaže „Víno sv. Urbana 2007“- degustácia a verejná voľba najlahodnejšieho vína a 3. ročník súťaže o najchutnejší „ Skalický trdelník 2007“ .
Vyzývame týmto článkom záujemcov o uvedené súťaže, aby sa prihlásili najneskôr do 20.04.2007 na tel. čísle 0911/227717 alebo 034/6647398. Počet vzorkov je, vzhľadom na obmedzené možnosti laických degustátorov, limitovaný na maximálne 20 vzorkov vína a trdelníka. Víťazi posledného kola súťaže „Víno sv. Urbana 2006“( pán Okánik zo Skalice) a „Skalický trdelník 2006“ (pani Mária Kunáková )majú prednostné právo zúčastniť sa súťaže.

Podmienky prihlásenia vína do súťaže „ Víno sv. Urbana 2007“ :
- víno musí byť dopestované a vyrobené v Skalickom vinohradníckom rajóne
- každý vinohradník môže vzhľadom na limitovaný počet vzoriek dodať do súťaže len 1 vzorku červeného vína


Podmienky prihlásenia trdelníka do súťaže „ Skalický trdelník 2007“ :
- trdelník musí byť vyrobený pôvodnou receptúrou
- trdelník musí byť vyrobený v regióne Skalica a blízkom okolí

Bližšie informácie o súťažiach na tel. číslach 0911/227717, 034/6647398, prihlášky do súťaží nájdete na www.trdlofest.sk.

 

 

Na stiahnutie

 

 

 

Prihlásení do sú?a?e o najlep?ie víno a najlep?í trdelník sú: Ochutnávky vína / Ochutnávky trdelníka

 

 

SÚ?A?E

VÝSLEDKY OCHUTNÁVOK:

Sú?a?e o najchutnej?í SKALICKÝ TRDELNÍK sa zú?astnili:

Senické a skalické pekárne a.s., Priemyselná 1338, 905 01 Senica
SMM s.r.o Skalica, Nám. slobody 10, SI
LARK s.r.o. ,Pod hájkom 2 , SI
Dana Hele?iová - Pekáre? Svedan
Magdaléna Vole?ková, Skalica
Mária Kunáková, Skalica
Aurélia Snopková, Mokrý Háj
Eva Riegerová, Skalica


Z celkového po?tu 725 platných hlasovacích lístkov sa ví?azom sú?a?e stala:

Mária Kunáková, Dr. Valacha 48, Skalica so vzorkou ?. 8


Na druhom mieste sa umiestnila firma:

SMM, s.r.o. Skalica so vzorkou ?. 7


Na tre?om mieste sa umiestnila:

Dana Hele?iová ? Pekáre? SVEDAN Skalica so vzorkou ?. 2


Sú?a?e o najlahodnej?ie víno sa zú?astnili:

Miloslav Mat?jka, Predmestie 89, Skalica
Franti?ek Hlavina, L.Svobodu 24, Skalica
Franti?ek Okánik, Pod hájkom 31, Skalica
Michal Schneider, Ne?porova 20, Skalica
Ing. Jozef Blaha, Pod hájkom 14, Skalica
?tefan Horák, Hodonínska 8, Skalica
Ing. Ján Gajda, Obrancov mieru 13, Skalica
Vinárstvo Kope?ek, Predmestie 56, Skalica
PaedDr. Alexander ?ulen, Zlodejovce 4031, Skalica
Ing. Ján Kadlec, Poto?ná 28, Holí?
Ing. Michal Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
?udovít Horváth, Psíky 22, Skalica
Ján Trnka, Ne?porova 6, Skalica
Pavol Cingel, Hodonínska 23, Skalica
Víno Masaryk, Sasinkova 2333/18A, Skalica
Miroslav Janota, Skalica
Ing. Du?an ?imonovi?, Skalica


Z celkového po?tu 137 platných lístkov sa ví?azom stal:

Franti?ek Okánik, Pod hájkom 31, Skalica so vzorkou ?. 11,
frankovka 2006


Na druhom mieste sa umiestnil:

Ján Trnka, Ne?porova 6, Skalica so vzorkou ?. 17 frankovka 2006


Na tre?om mieste sa umiestnil:

?udovít Horváth, Psíky 22, Skalica so vzorkou ?. 15 frankovka 2006

 

 Lov do putne

Úlohou ka?dého sú?a?iaceho bude v stanovenom ?ase pozbiera? 20 vecí pod?a prilo?eného zoznamu, nalo?i? ich do vinohradníckej putne a prinies? do cie?a. Veci zo zoznamu bude zbiera? medzi náv?tevníkmi Trdlofestu. Vyhráva ten sú?a?iaci, ktorý pozbiera a dopraví veci do cie?a v najkrat?om ?ase.

 

Naj recept

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ka?dý náv?tevník Trdlofestu, ktorý pozná recept na zaujímavú ?pecialitu zo Skalice a blízkeho okolia a je ochotný sa o tento recept podeli? s ostatnými. Po?as konania Trdlofestu sa budú recepty vhadzova? do ?peciálnej schránky, vyhodnotí sa najlep?í a najnápaditej?í recept. K budúcoro?nému Trdlofestu bude vydaná kuchárska kniha z náv?tevníckych receptov.

 

fazolnica

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník TRDLOFESTU, ktorý si trúfa v ?o najkrat?om ?ase skonzumova? tanier skalickej fazu?ovej polievky s rezancami. Polievka sa je ly?icou, nesmie sa z taniera pi?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý ako prvý zje v?etku polievku.

 

tr  

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník TRDLOFESTU, ktorý má rád sladké a má dostato?ný apetít, aby do seba v ?o najkrat?om ?ase dostal polovicu ve?kého skalického trdelníka. Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý ako prvý zje polovicu trdelníka a zapíska.
/po?as konzumácie trdelníka je povolené vypi? 1 pohár vody/

 

kost

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník TRDLOFESTU, ktorý netrpí astmou alebo inou chorobou dýchacieho ústrojenstva a doká?e pracova? s ?ko?týrom?. Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý v najkrat?om ?ase doká?e pomocou ?ko?týra? premiestni? tekutinu z jedného 5-litrového pohára do druhého.

 

vino

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek ú?astník TRDLOFESTU, ktorý má dobré nohy a ?ikovné ruky. Úlohou je prebehnú? v ?o najkrat?om ?ase preká?kovú dráhu s pohárom vína na tácke. Víno si musí sám nalia? a po absolvovaní celej trasy aj vypi?.
Ví?azom sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý prebehne dráhu v najlep?om ?ase a zostane mu najviac vína na vypitie.

 

preká?ková dráha

Princípom tejto sú?a?e bude zdola? dráhu s rôznymi preká?kami. Po?as celej sú?a?e pobe?í sú?a?iaci so súdkom a bude musie? vypi? pohár vína, zjes? koliesko trdelníka a podobne. Podmienkou úspe?ného splnenia úlohy je to, aby sa súdok nedotkol zeme. Ví?azom sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý zdolá preká?kovú dráhu v ?o najkrat?om ?ase a s ?o najmen?ím po?tom trestných bodov.

 

Kto rýchlaj?ie s ma?inou

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ka?dý náv?tevník Trdlofestu, ktorý doká?e narába? s postrekovacou ma?inou. Úlohou ka?dého sú?a?iaceho bude pomocou postrekovacej ma?iny ,,zhodi?? pyramídu z plastových flia?. Vyhráva ten sú?a?iaci, ktorému sa to podarí v najkrat?om ?ase.